picnic-logo-we-make-it-valuable
ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงงาน BRC
จาก SGS เทียบเท่ากับ GMP, HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร
มาตรฐาน BRC GS
โดย SGS United Kingdom
และยังผ่านการรับรองจากสถาบันต่างๆ
* BSCI (Overall rating ‘A’ Grade)