ทำไมต้องมีฉลากสิ่งแวดล้อม

ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหามลภาวะทางดิน ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหามลภาวะทางน้ำ เป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของประชาคมโลก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็ว การดำเนินการผลักดันและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการติดฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental Labels) เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าและบริการที่นำเสนอต่อผู้บริโภคโดยผ่านกระบวนการผลิต หรือใช้วัตถุในการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นระบบการเปิดเผยและการรับรองข้อมูลด้านสมรรถนะ สิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการ ซึ่งการดำเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องของความสมัครใจและความสำนึกของผู้ประกอบการที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในสหรัฐฯ ให้ความสนใจต่อการลดปัญหามลภาวะที่มีผลเสียต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หันมาผลักดัน โดยการนำเสนอมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ให้การรับรองและติดฉลากรับรอง ให้ผู้ประกอบการพิจารณาเลือกนำไปใช้ติดไปกับสินค้า เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคได้ทราบ
“ฉลากสิ่งแวดล้อม” เป็นเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ใช้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน อันเป็นแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปของความสมัครใจ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และสร้างความกดดันให้กับผู้ผลิต ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ ในด้านเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และยังเป็นวิธีที่ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพียงใด
ข้อมูลอ้างอิง: https://www.ryt9.com/s/expd/1257493
เราคือเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ใช้
เครื่องหมาย UL Green Label
ในกลุ่มกล่องอาหารพลาสติกที่ใช้เม็ดพลาสติก รับรองโดย UL Environment สหรัฐอเมริกา “ซึ่งสินค้าจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง” เมื่อเราใช้กล่องถนอมอาหารพลาสติกที่มีเครื่องหมายนี้แล้ว จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร และช่วยลดอะไรได้บ้าง? คลิกดูวิดีโอได้เลยค่ะ

รู้หรือไม่?

กล่องอาหาร Clip Pac ทำมาจากพลาสติก PP มีสัญลักษณ์เบอร์ 5 และ BPA Free ปลอดภัยต่ออาหารและคน และพิเศษกว่ากล่องอาหารทั่วไป เพราะได้รับรองเครื่องหมาย UL Green Label จากประเทศสหรัฐอเมริกาว่า “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และยังผ่านการรับรองคุณภาพจาก TÜV Rheinland ประเทศเยอรมนี หลายฉบับ
ช่วยกันประหยัดพลังงาน รักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม
โดย บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด